Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

By 15. veljače, 2021Novosti

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj  17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Narodne čitaonice i knjižnice i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20),  gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec.  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Narodne čitaonice i knjižnice na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • položen stručni knjižničarski ispit,
 • najmanje pet godina rada u knjižnici,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natječaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada Narodne čitaonice i knjižnice,
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika),
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
 • dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave osobnih podataka (izjavu preuzmite ovdje).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Narodne čitaonice i knjižnice i Grada Novog Vinodolskog, na adresu „GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE – NE OTVARATI .

O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 612-01/21-10/1

URBROJ: 2107/02-04-21-2

Novi Vinodolski, 15. veljače 2021. godine

 

GRAD NOVI VINODOLSKI